Get Adobe Flash player

Login Form

aktuality

VÁŽENí rodIČia

 Sprostredkujeme Vám najdôležitejšie oznamy v tejto mimoriadnej situácii.

 

OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

Oznamujem rodičom predškolákov, ktorí nám odchádzajú do školy, aby si prišli aj s deťmi pre darčeky pripravené na rozlúčku a spomienku na materskú školu. Čakať Vás budeme v stredu - až piatok (24.6. - 26.6.) v čase od 15,00 - do 16,00 hod.                                                                                                        Tešia sa na Vás triedne učiteľky.

 

VEC:   R o z h o d n u t i e

o prerušení prevádzky / uzatvorení  prevádzky  materských škôl v čase letných prázdnin v školskom roku 2019/2020

Primátor mesta Sabinov ako najvyšší výkonný orgán mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ materských škôl v meste Sabinov, v súlade so  zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 10/2019  o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov

r o z h o d o l

o prerušení / uzatvorení / prevádzky materských škôl v čase letných  prázdnin takto :

  • Materská škola 17. novembra : od      1.7.2020    do    31.8.2020                                                       
  • Materská škola Švermova       : od      1.7.2020    do      31.8.2020                                              
  • Materská škola 9. mája           :  od       1.8.2020    do     31.8.2020
  • Materská škola Jarková          :  od       1.7.2020    do     31.8.2020
  • Materská škola Severná          :  od       1.7.2020    do     31.8.2020

/ viď prílohu – Harmonogram prevádzky materských škôl mesta Sabinov v čase letných prázdnin / 

V čase prevádzky uhrádza materskej škole zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ vo výške 1,50 € / 1 deň / 1 dieťa.

Poplatok  je potrebné uhradiť Materskej škole,9. mája 27 v Sabinove do 3.7.2020

   Do materskej školy budú umiestnené v čase letných prázdnin len deti zamestnaných rodičov.

Ak nahlásené dieťa do MŠ nenastúpi, príspevok nebude rodičovi vrátený. Poplatok za stravu bude vrátený vtedy, ak rodič odhlási dieťa z dochádzky 24 hodín vopred. Za dieťa, ktoré v čase letných prázdnin do materskej školy nebude dochádzať, zákonný zástupca príspevok neuhrádza. Keď sa na pobyt v materskej škole počas letných prázdnin prihlási menej ako päť detí, materská škola nebude v prevádzke. Riaditeľka materskej školy je povinná preukazným spôsobom informovať o tomto rozhodnutí zákonných zástupcov detí.

Rozhodnutie sa vydáva pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov.

 

 V Sabinove, 15.6.2020                                                                                  

                                                                                             Ing. Michal Repaský

                                                                                                 primátor mesta

 

OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY -Odporúčam preštudovať rodičom, krorých deti nastupujú do materskej školy od 1.6.2020

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII A PODMIENKACH PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY, UL. 9. MÁJA  č. 27, SABINOV

 OD 01.06.2020

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

-         prevádzka MŠ bude otvorená v čase od 7:00 – 16:00 hod.

-         v skupine môže byť najviac 15 detí, vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, čím nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami,

-         deti nie sú do skupín delené podľa tried, ktoré navštevovali pred prerušením vyučovania

-         dieťa do MŠ prichádza/odchádza v sprievode 1 zákonného zástupcu (splnomocnenej osoby),  obidvaja musia mať rúško,

-         pri vstupe do areálu školy po odovzdanie pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi  sa zákonný zástupca zdržuje max. 10 minút a hlavne musia dodržiavať odstupy,

-         prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, predloží zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

RANNÝ ZDRAVOTNÝ FILTER

   rodičia odovzdajú svoje deti do MŠ bez zvýšenej teploty a hlavne zdravé,
do MŠ vstupujeme len s rúškom alebo prekrytím tváre,
pred vstupom do budovy bude dieťaťu a zákonnému zástupcovi  zmeraná telesná teplota čelovým teplomerom, a použijú dezinfekčný prostriedok na ruky,

  v šatni si deti môžu zložiť rúško, nakoľko počas pobytu v MŠ ho nosiť nemusia,

-            v skrinke dieťa musí mať ešte 1 náhradné rúško,

-            pred vstupom do triedy si dieťa umyje ruky mydlom a použije jednorazové papierové utierky, ktoré potom hodí do              koša a vstúpi do triedy,

-          -pri odovzdávaní dieťaťa pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi podpíše zákonný zástupca každý deň               Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa,

-            v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie,

-              ak dôjde k zvýšenej koncentrácii detí a sprevádzajúcich osôb v jednom čase, je každý povinný pred vstupom do                  budovy dodržiavať odstup minimálne 2 metre,

  

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ POKYNY

-          do konca školského roku materská škola neorganizuje žiadne spoločné akcie,

-         počas tohto obdobia si zuby deti umývať nebudú,

-         prosíme zákonných zástupcov, aby nedávali deťom z domu žiadne hračky alebo iné pomôcky z domu,

-         nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy,

-         rovnako, ak po rannom filtri vykazuje dieťa príznaky choroby v podozrení na COVID – 19 je dieťa umiestnené v samostatnej miestnosti, kontaktujeme rodičov a tí sú povinný bezodkladne prísť pre dieťa, o podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení,

-         zákonný zástupca je povinný nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom,  za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené,

-         povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény,

 

Vypracované na základe:

ROZHODNUTIA ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 05. 2020.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 05. 2020) vydané MŠVVŠ SR

 

 

OZNAM Z ODBORU ŠKOLSTVA MESTA SABINOV:

1. Otváranie materských škôl

Zriaďovateľ rozhodol takto:

Otvára sa len jedna materská škola - na Ul. 9. mája - pre deti rodičov, ktorí sú zamestnaní v "1. línii" / deti policajtov, lekárov, zdravotných sestier, farmaceutov, vojakov, hasičov a učiteľov /. Riaditeľky škôl budú vybraných rodičov kontaktovať.

Dôvody sú hygienické aj ekonomické... Budú otvorené 3 triedy.

 

 

2. O vrátenie školného si môžete požiadať...

     16. marca 2020 na základe rozhodnutie ministra školstva SR o zamedzení šírenia koronavírusu  boli uzavreté všetky školy a školské zariadenia.  Platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta  /VZN/ o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s takouto situáciou nepočítalo, preto oddelenie školstva pripravilo na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh nového VZN, podľa ktorého sa tieto poplatky neuhrádzajú, ak je prerušená dochádzka žiaka do školského zariadenia z dôvodu prerušenia prevádzky zariadenia zapríčineného zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi na viac ako 30 po sebe idúcich kalendárnych dní.

     Výnimkou je ZUŠ, kde sa počas mimoriadnej situácie, súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19, vyučovalo on-line a poplatky sa za toto obdobie znižujú na polovicu / VZN - článok 8 /.

     Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 14. mája 2020 schválilo tento návrh a umožňuje dospelým žiakom a zákonným zástupcom žiakov požiadať riaditeľa školy alebo školského zariadenia o vrátenie poplatkov za uvedené obdobie. Žiadosť je potrebné doručiť riaditeľovi písomne do 30. 6. 2020 .

Celé znenie VZN mesta Sabinov č. 4/2020 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov nájdete na https://www.sabinov.sk/attachments/article/91/VZN_c_4-2020.pdf

 

Ing. V. Znancová - vedúca odboru školstva MsÚ Sabinov

 

 

 

Mesto SABINOV

Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VEC:

Pokyny zriaďovateľa k zápisu detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021:

 

Tieto pokyny platia pre zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov: Materská škola na Ul. 17. novembra, Materská škola na Ul. Švermovej, Materská škola na Ul. 9. mája, Materská škola na Ul. Jarkovej, Materská škola na Ul. Severnej.

1.       Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla do 31. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.Rodič ho doloží pred vzdaním rozhodnutia o prijatí

Podávanie žiadostí je možné realizovať:

a/ osobne

b/ poštou

3.   3 Osobne bude možné prihlášku doručiť do materskej školy len od 30. apríla do 15. mája 2020 počas pracovných dní v čase od 9.00 - 10.30 h a od 15.30 – 16.30 h. V materskej škole na Ul. Severnej len v dopoludňajších hodinách, t.j. 9.00 - 10.30 h. Rodičia sú povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.  Riaditeľka školy zabezpečí miestnosť, v ktorej sa budú prihlášky od rodičov preberať.

4.       Pri doručení poštou musí byť žiadosť doručená materskej škole najneskôr 29. mája. Smerodajný je dátum doručenia do materskej školy, nie dátum podania na pošte. Tlačivo prihlášky je možné získať z webovej stránky školy, resp. osobne v čase zápisu. Vzhľadom k tomu, že materská škola na Ul. Jarkovej je v rekonštrukcii, prihlášky do tejto materskej školy zasielajte na adresu Bc. Marcela Chomjaková, Komenského 23, 083 01  Sabinov.

5.      Riaditeľky materských škôl vydajú rozhodnutia o prijatí do 30. 7. 2020.

Ostatné usmernenia k zápisu detí do materských škôl sa riadia Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. 3. 2020.

Sabinov 15.4.2020                                                                                                   Ing. Michal Repaský  primátor mesta

 

 VEC::

ROZHODNUTIE O UPUSTENÍ OD ÚHRADY PRÍSPEVKU DO MŠ

Primátor mesta ako správny orgán príslušný podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva  v spojení s § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon”) a Čl. 1 ods. 4 písm. b/ Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 3/2018 v znení neskorších zmien VZN o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov (ďalej len „VZN”) toto

 

r o z h o d n u t i e:

 Zákonný zástupca   dieťať nie je povinný

 uhradiť príspevok na   úhradu nákladov spojených s činnosťou v materskej škole od 16. marca 2020 do odvolania   podľa Čl. 1 ods. 4 písm. b/ VZN č. 3/2018  pre dieťa, ktoré nedochádzalo  do     v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

 O d ô v o d n e n i e

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11.3.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

 Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia ll. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, následne na to uzneseniami č. 114 z 15.3.2020 a č. 115 z 18.3.2020 vyhlásila núdzový stav.

Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12.3.2020 zakázal prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. zakázal prevádzku škôl a školských zariadení.

 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12.3.2020 prerušila vyučovanie v školách a školských zariadeniach od 16.3.2020 do 29.3.2020 vrátane.

Ďalšie rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. 3.2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  mimoriadne prerušilo školské vyučovanie od 30. marca 2020 do odvolania. Z toho dôvodu  dospel správny orgán k záveru, že  zákonný zástupca spĺňa podmienky na upustenie od úhrady nákladov spojených s činnosťou v materskej škole od 16. marca 2020 do odvolania   podľa Čl. 1 ods. 4 písm. b/ VZN č. 3/2018. Vzniknuté preplatky budú riešené až po uzavretí školského roka 2019/2020, teda po 31. auguste 2020. Na základe uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

                                                                                                                       Ing. Michal Repaský

                                                                                                                        primátor mesta

 Vec

Oznámenie o zatvorení škôl až do odvolania

     Mesto Sabinov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení po vyhlásení mimoriadnej situácie vládou SR, v súlade s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR dňa 24.3.2020 po zasadnutí vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu  SR rozhodol, že školy a školské zariadenia

zostanú naďalej zatvorené až do odvolania

z dôvodu zabránenia šírenia sa  respiračného ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

 

     S pozdravom

                                                                                                      Ing. Michal Repaský

                                                                                                             primátor mesta

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.