Get Adobe Flash player

Login Form

aktuality

VÁŽENí rodIČia

 Sprostredkujeme Vám najdôležitejšie oznamy.

OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

Oznamujem rodičom, že po konzultácii s RÚVZ končí karanténa detí zo zelenej triedy. Po jesenných prázdninách môžu deti nastúpiť dňa 10.11.2020, bez lekárskeho potvrdenia. Ráno, po preukázaní sa certifikátom o negatívnom teste na COVID 19, v šatni rodič vypíše Vyhlásenie zákonného zástupcu a s tým príde dieťa do triedy.

                                                                                                                                 Už sa na Vás tešíme.

 

 

Oznam

 

 

o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu

vstupu do objektu

podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

V súlade s§ 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia

k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška“)

z dôvodu ochrany života a zdravia v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. je zakázané všetkým osobám s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská

 Zákaz podľa § 1ods. 2 vyhlášky č. 16/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:

a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejnéhoporiadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

c) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,

d) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,

e) dieťa do desiatich rokov veku,

f) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

g) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

h) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

i) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

k) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

l) osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast,

m) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

n) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky,

o) vstup do zariadenia za účelom vykonania testu na ochorenie COVID-19,

p) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby,

q) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy,

r) vstup dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

s) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnejstarostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy.

 

 

OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

Milí rodičia, pri nástupe do materskej školy Vaše dieťa potrebuje prezuvky a pyžamko označené menom. Do skrinky mu doneste náhradné rúško a najnutnejšie náhradné veci - tričko, gaťky/slipky a ponožky.

V šatni na nástenkách sa budete môcť oboznámiť s ďalšími dôležitými informáciami.

 

Odporúčam preštudovať rodičom, ktorých deti nastupujú do materskej školy od 2.9.2020

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII A PODMIENKACH PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY, UL. 9. MÁJA  č. 27, SABINOV

 OD 02.09.2020

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

-         prevádzka MŠ bude otvorená v čase od 6:00 – 16:30 hod          

-         dieťa do MŠ prichádza/odchádza v sprievode iba 1 zákonného zástupcu (splnomocnenej osoby),  obidvaja musia mať rúško,

-         pri vstupe do areálu školy po odovzdanie pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi  sa zákonný zástupca zdržuje minimálny čas

-         prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy, predloží zákonný zástupca písomné čestné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

RANNÝ ZDRAVOTNÝ FILTER

   rodičia odovzdajú svoje deti do MŠ bez zvýšenej teploty a hlavne zdravé,
do MŠ sa vstupuje len s rúškom alebo prekrytím tváre,
- po vstupe do budovy použite dezinfekčný prostriedok na ruky

  v šatni si deti môžu zložiť rúško, nakoľko počas pobytu v MŠ ho nosiť nemusia,

-            v skrinke dieťa musí mať ešte 1 náhradné rúško,

-            pred vstupom do triedy si dieťa umyje ruky mydlom a použije jednorazové papierové utierky, ktoré potom hodí do  koša a vstúpi do triedy,

-          -pri odovzdávaní dieťaťa pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi podpíše zákonný zástupca  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa,

-            v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie,   

  

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ POKYNY

-         materská škola nebude v septembri organizovať žiadne spoločné akcie,     

-         prosíme zákonných zástupcov, aby nedávali deťom z domu žiadne hračky alebo iné pomôcky z domu,

-         nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy,

-         rovnako, ak po rannom filtri vykazuje dieťa príznaky choroby v podozrení na COVID – 19 je dieťa umiestnené v samostatnej miestnosti, kontaktujeme rodičov a tí sú povinný bezodkladne prísť pre dieťa.      

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.