Get Adobe Flash player

Login Form

aktuality

VÁŽENí rodIČia

 Sprostredkujeme Vám najdôležitejšie oznamy.

Zápis do materskej školy

 

Materská škola  9. mája 27 v Sabinove

 

              OZNAMUJE,

 

že v termíne od 2. mája - 19. mája  2023

môžete zapísať svoje deti do materskej školy  na

školský rok 2023/2024.

 

 

Podmienky prijatia detí do materskej školy na

školský rok 2023/2024:

 

vDeti do materskej školy prijímame na základe písomnej žiadosti. Môžete si ju vyzdvihnúť priamo v našej škole alebo stiahnuť z webového sídla našej školy (www.ms9maja.sk).

vDo materskej školy zapisujeme deti vo veku od 3-6 rokov.

Prednostne prijmeme dieťa, ktoré:

vk 31.8.2023 vrátane dovŕšilo päť rokov veku a bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie,

vpo dovŕšení šiesteho roka veku  nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v plnení  povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,

vk 31.8.2023 nedovŕšilo piaty rok veku a jeho zákonný zástupca požiada, aby jeho dieťa plnilo povinné predprimárne vzdelávanie, predloží k žiadosti súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast,

vdeti, ktorých súrodenci už našu školu navštevujú.

vV termíne od 2.5.-20.5.2023 zapisujeme len deti, ktoré do materskej školy nastúpia  2.9.2023.

vPriebežne, teda v inom termíne ako k 2.9.2023 a deti mladšie ako 3 roky budeme  prijímať  len v závislosti od kapacity školy.

vDo materskej školy sa prednostne príjmu deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa).

 

  V Sabinove                                       Mgr. Jaroslava Kolarčíková, riad. školy

 

 

 

 

Milí rodičia, ak môžete, pomôžte našej MŠ darovaním 2% z dane na účet nášho Občianskeho združenia SABINOVSKÝ PREDŠKOLÁČIK

 

 

 

 

Milí rodičia, od 1.1.2023 vstúpilo do platnosti VZN mesta Sabinov o poplatkoch, ktoré sa nás týka. Preto Vám sprostredkovávam výňatok z daného VZN, aby ste vedeli, ako sa zmenili poplatky pre Vaše dieťa v MŠ od nového roku.

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

mesta Sabinov

č. 11/2022 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov

Mestské zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2022 uznieslo v zmysle § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 28, 49, 114 a 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Článok 1

Materská škola

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ    

    mesačne na jedno dieťa takto:

-         vo veku 2 a viac rokov sumou 25 €,

-         počas letných prázdnin prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v

               materskej škole denne sumou 2,00 € na jedno dieťa

 

Článok 4

Školská jedáleň 

3) Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup  potravín takto:

a) za dieťa v triede s celodennou prevádzkou za riadne stravovanie sumou 1,70 €/ deň

 

9) Zákonní zástupcovia detí a žiakov podľa ods. 3) – 8) uhrádzajú príspevok na režijné náklady školskej  

    jedálne vo výške: paušálne 5,00 €/mesiac materská škola celodenná prevádzka

 

                                                                                                                                       riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí naší "starí a noví" rodičia

-        Do materskej školy treba dieťa doviesť do 8,00 hod. tak, aby sa škola mohla o ôsmej už zamknúť. Prichádzať po deti môžete od 15,00 hod..

-        Do materskej školy v prvý deň Vaše dieťa potrebuje papučky a pyžamko a nech ho sprevádza len jedna osoba, ktorá sa v budove zdrží čo najkratší čas.

-        Všetky veci deťom označte menom, lebo v obchode v ktorom nakupujete, nakupujú aj ostatní rodičia a Vaše dieťa má rovnaké veci, ako jeho kamaráti v triede.

-        Pri vstupe do umyvárky používajte návleky.

-        Do skrinky nachystajte náhradné veci, iba tie najnutnejšie, aby nemali preplnenú skrinku.

-        Z domu je zakázané nosiť do materskej školy vlastné hračky. Nedisponujeme kočikárňou, preto v budove nenechávajte vlastné kočiare, bicykle, kolobežky a odrážadlá.

 

                                                            Tešia sa na Vás všetky pani učiteľky.

 


 

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.