Get Adobe Flash player

Login Form

aktuality

VÁŽENí rodIČia

 Sprostredkujeme Vám najdôležitejšie oznamy.

 Prosíme rodičov, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, aby si prišli vyzdvihnúť rozhodnutie do materskej školy.

                                                                                                                    

                                                            Mgr. Jaroslava Kolarčíková, riad. školy

 

 

OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

Milí rodičia, v tejto vážnej situácii, podľa návrhov ministra školstva, Mesto Sabinov ako zriaďovateľ materskej školy vydalo toto rozhodnutie:

Vec:

Rozhodnutie primátora mesta Sabinov

            Primátor mesta ako najvyšší výkonný orgán mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  v  zmysle  Rozhodnutia  ministra  školstva,  vedy,výskumu a športu číslo 2021/10079:1-A1810 z 2. marca 2021 a v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a č. 123 z 28. februára 2021

s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021

zachováva  školské vyučovanie prezenčnou formou v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta     a to

  1. v materských  školách  prednostne  pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce
  2. v základných školách na prvom stupni prednostne  pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným  prezenčným  výkonom  práce alebo  pre  žiakov,  ktorým  podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu

Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.

 

                                                                                                                      Ing. Michal Repaský

                                                                                                                        primátor mesta

 

OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

Milí rodičia, pri nástupe do materskej školy Vaše dieťa potrebuje prezuvky a pyžamko označené menom. Do skrinky mu doneste náhradné rúško a najnutnejšie náhradné veci - tričko, gaťky/slipky a ponožky.

V šatni na nástenkách sa budete môcť oboznámiť s ďalšími dôležitými informáciami.

 

Odporúčam preštudovať rodičom, ktorých deti nastupujú do materskej školy od 2.9.2020

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII A PODMIENKACH PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY, UL. 9. MÁJA  č. 27, SABINOV

 OD 02.09.2020

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

-         prevádzka MŠ bude otvorená v čase od 6:00 – 16:30 hod          

-         dieťa do MŠ prichádza/odchádza v sprievode iba 1 zákonného zástupcu (splnomocnenej osoby),  obidvaja musia mať rúško,

-         pri vstupe do areálu školy po odovzdanie pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi  sa zákonný zástupca zdržuje minimálny čas

-         prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy, predloží zákonný zástupca písomné čestné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

RANNÝ ZDRAVOTNÝ FILTER

   rodičia odovzdajú svoje deti do MŠ bez zvýšenej teploty a hlavne zdravé,
do MŠ sa vstupuje len s rúškom alebo prekrytím tváre,
- po vstupe do budovy použite dezinfekčný prostriedok na ruky

  v šatni si deti môžu zložiť rúško, nakoľko počas pobytu v MŠ ho nosiť nemusia,

-            v skrinke dieťa musí mať ešte 1 náhradné rúško,

-            pred vstupom do triedy si dieťa umyje ruky mydlom a použije jednorazové papierové utierky, ktoré potom hodí do  koša a vstúpi do triedy,

-          -pri odovzdávaní dieťaťa pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi podpíše zákonný zástupca  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa,

-            v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie,   

  

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ POKYNY

-         materská škola nebude v septembri organizovať žiadne spoločné akcie,     

-         prosíme zákonných zástupcov, aby nedávali deťom z domu žiadne hračky alebo iné pomôcky z domu,

-         nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy,

-         rovnako, ak po rannom filtri vykazuje dieťa príznaky choroby v podozrení na COVID – 19 je dieťa umiestnené v samostatnej miestnosti, kontaktujeme rodičov a tí sú povinný bezodkladne prísť pre dieťa.      

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.